INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(OBOWIĄZEK INFORMACYJNY)

Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FIRMA USŁUGOWA BARCZYŃSKI SP. Z O.O.

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email

marzanna.barczynska@gmail.com, telefonicznie pod numerem 695580307 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Źródło danych – skąd pozyskiwane są dane?

Dane pozyskiwane są w związku z realizacją umowy o obsługę kadrowo-płacową. 

Zakres przetwarzania danych 

Dane są przetwarzane na potrzeby realizacji umowy o obsługę kadrowo-płacową oraz w celu rozliczeń księgowo-rachunkowych. Przetwarzane dane to: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL, NIP, adres e-mail, numer telefonu.

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy o obsługę kadrowo-płacową.

Podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 

Pani/Pana mogą być także przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych.

Podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Dane mogą być również przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością.

Podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.

Jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację marketingową, Pani/Pana dane mogą być wykorzystywane dla celów marketingowych w odniesieniu do usług oferowanych przez administratora.

Podstawą prawną:

z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jeżeli wyraził/a Pan/Pani na komunikację w celach marketingowych, dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności ZUS, NFZ, US, PIP, PFRON. 

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcy usług IT oraz firmie świadczącej usługi outsourcingu bhp. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Ponadto, jeśli wyraził/a Pani/Pan zgodę na komunikację w celach marketingowych, Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT czy agencjom marketingowym, a także podmiotom przetwarzającym - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przekazywanie danych do krajów trzecich

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku przekazanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy administratorem danych a odbiorcą, która

zawierać będzie standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską .

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo:

·         dostępu do Pana/Pani danych osobowych - uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Panu/Pani informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO.

·         sprostowania Pana/Pani danych osobowych - żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

·         usunięcia Pana/Pani danych osobowych - żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.

·         ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.

·         przenoszenia danych osobowych - otrzymania od administratora Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji usługi kadrowo-płacowej wykonywanej w ramach zawartej stosownej umowy.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do rozwiązania lu nie wykonywania umowy o obsługę kadrowo-płacową.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, tj. zautomatyzowanego podejmowania decyzji.